ZOA Chairman on the Gary Nolan Show Discussing the 2022 ZOA Gala