Morton A. Klein, ZOA President, follow on twitter @mortonaklein7 and at ZOA.org